THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH 2012-2013 KHOA KINH TẾ [9/3/2]

 

          BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: 77/TB –ĐHXDMT
                                                                                          Phú Yên, ngày  20  tháng 8  năm 2012  
THÔNG BÁO
Về việc đăng ký đề tài NCKH năm học 2012-2013
            Kính gửi: Trưởng các đơn vị
            Căn cứ vào nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học hằng năm của Nhà trường và định hướng nghiên cứu khoa học của các đơn vị gửi về phòng KH&HTQT, Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị, cá nhân đăng ký các đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến sẽ được thực hiện trong năm học 2012-2013.
            Đề tài NCKH do các đơn vị, cá nhân đăng ký tập trung vào một số lĩnh vực sau đây:
1.     Biên soạn các giáo trình nội bộ cho các môn học chưa có giáo trình;
2.     Xây dựng các ngân hàng đề thi (cho các môn học chưa có ngân hàng đề thi);
3.     Biên soạn các tài liệu học tốt môn học, tài liệu hướng dẫn phục vụ công tác làm đồ án tốt nghiệp ở bậc Đại học, Cao đẳng;
4.     Các đề tài nghiên cứu về đổi mới phương pháp dạy – học; đổi mới tổ chức và quản lý đào tạo, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá sinh viên;
5.     Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo;
6.     Chế tạo, cải tiến mô hình, thiết bị dạy học;
7.     Các sáng kiến, cải tiến khác trong công tác quản lý, phục vụ;
8.     Các nghiên cứu ứng dụng trong phạm vi chuyên môn của các ngành đang đào tạo tại trường;
9.     Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh sinh viên.
Các đề tài đăng ký NCKH, sáng kiến, cải tiến  phải thông qua Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa, trung tâm hoặc ý kiến của tập thể phòng. Riêng các khoa: Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế, Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị, Cầu đường phải có đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên. 
Các đơn vị lập danh sách các đề tài đã được thông qua gửi về phòng KH&HTQT trước ngày 7 tháng 9  năm 2012.
 Lịch họp xét ở cấp khoa, trung tâm, phòng phải thông báo cho phòng KH&HTQT để tham dự.
Mỗi hồ sơ của đề tài thực hiện theo điều 8, chương 2 trong quy định hoạt động Khoa học và Công nghệ của Trường ĐHXD Miền Trung. Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế  tổng hợp và trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường xét các đề tài trước ngày 20 tháng 9 năm 2012.
 
Nơi nhận                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
 - Như trên;
- Lưu TCHC, KH&HTQT.                                                                         (đã ký)
                                                                                                    TS. Trần Xuân Thực
 
 
Download file qui định về hoạt động NCKH
 
 
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 10
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn