THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
THÔNG BÁO KHOA KINH TẾ
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL@MUCE.EDU.VN) CÔNG VỤ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NHẬP HỌC NĂM 2016 [9/28/]

             BỘ XÂY DỰNG                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số:    /ĐHXDMT-QTM                                              Phú Yên, ngày 09  tháng 09 năm 2016
V/v sử dụng thư điện tử công vụ
     đối với học sinh, sinh viên
 
Kính gửi:          - Trưởng các đơn vị;
- Giảng viên, giáo viên, viên chức;
- Học sinh, sinh viên trong toàn trường.
       Để thuận tiện trong việc triển khai công tác, Nhà trường thiết lập địa chỉ thư điện tử (email) cho học sinh, sinh viên hệ chính quy, liên thông trong toàn trường với tên miền @muce.edu.vn. Đây là địa chỉ chính thức để trao đổi thông tin giữa Nhà trường với học sinh, sinh viên. Những Email của học sinh, sinh viên gửi đến Nhà trường, các đơn vị, giảng viên, giáo viên, viên chức trong liên hệ công việc nếu không có tên miền @muce.edu.vn sẽ không có hiệu lực.
     Email sinh viên được thiết lập như sau: hovaten.malop@muce.edu.vn và password: tên+ngày sinh(8 chữ số). Ví dụ: Sinh viên có tên: Võ Công Thành, ngày sinh: 02/11/1998, học lớp: C16X, Email được thiết lập như sau: vocongthanh.c16x@muce.edu.vn; password: thanh02111998
     Các khoa thông báo cho lớp trưởng các lớp thuộc khoa quản lý; lớp trưởng các lớp triển khai cho học sinh, sinh viên trong lớp biết và thực hiện.
     Trong quá trình triển khai Sinh viên gặp khó khăn gì hãy liên hệ với Bộ phận Quản trị mạng (Điện thoại: 057.3821905, 0905119399; email: vodaihong@muce.edu.vn) để được hướng dẫn.
     Đề nghị Trưởng các đơn vị, giảng viên, giáo viên, viên chức và học sinh, sinh viên trong toàn trường thực hiện đúng nội dung Thông báo này.
Nơi nhận:                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG
- Ban Giám hiệu;                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Như trên (để t/h);                                                                                           (Đã ký)
- Đăng website, niêm yết bảng tin;
- Lưu QLĐT.                                                                                                        
                                                                                                  ThS. Phan Văn Huệ
 
Lưu ý: Nếu sinh viên nào quên mật khẩu hoặc chưa được cấp mật khẩu thì lớp trưởng các lớp lập danh sách đăng ký và gửi danh sách về email vodaihong@muce.edu.vn .
 
Trường hợp quên mật khẩu:
Tiêu đề email khi gửi “Danh sách sinh viên quên mật khẩu lớp ....”
 
Trường hợp chưa được cấp email:

 Tiêu đề email “Danh sách sinh viên chưa được cấp email lớp ....”  

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 8
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn