THÔNG BÁO
 
Đọc thêm

WEBLINK
 
FESTIVAL KINH TẾ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÁC MÔN FESTIVAL KINH TẾ LẦN THỨ V NĂM 2013 [3/10/]

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP FESTIVAL KINH TẾ LẦN THỨ V NĂM 2013

 
MÔN: KINH TẾ HỌC
Nội dung ôn tập môn kinh tế học gồm:
1) GDP danh nghĩa và GDP thực tế.
2) Chỉ số điều chỉnh D, GNP, chỉ số tiêu dùng.
3) Tỷ lệ lạm phát, số nhân tiền.
 
MÔN: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
 

CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA THỐNG KÊ HỌC
1) Đối tượng nghiên cứu của thống kê học là gì?
2) Một số khái niệm thường dùng trong thống kê học:
- Tổng thể thống kê?
- Đơn vị tổng thể thống kê?
- Tiêu thức thống kê?
- Chỉ tiêu thống kê?
  CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ
1) Các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê?
2) Điều tra thống kê?
-  Nhiệm vụ của điều tra thống kê?
-  Phân loại điều tra thống kê?
-  Các phương pháp điều tra thống kê?
-  Các hình thức tổ chức điều tra thống kê?
-  Sai số trong điều tra thống kê?
3)       Tổng hợp thống kê?
-  Nhiệm vụ của tổng hợp thống kê?
-  Phân tổ thống kê?
-  Bảng thống kê và đồ thị thống kê?
 
MÔN: PHÁP LUẬT KINH TẾ
Nội dung ôn tập môn pháp luật kinh tế gồm:
1) Địa vị pháp lý của công ty TNHH (Lưu ý: SV nghiên cứu các quy định về Công ty TNHH trong Luật doanh nghiệp 2005).
2) Hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại (Lưu ý: Các điều kiện để hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại có hiệu lực pháp luật).
3) Giải thể và phá sản doanh nghiệp.
4) Giải quyết tranh chấp trong thương mại.
 
MÔN: QUẢN TRỊ HỌC
Nội dung ôn tập môn quản trị học gồm:
1) Các chức năng của quản trị;
2) Những kỹ năng cần phải có của nhà quản trị.
 
MÔN: MARKETING
Nội dung ôn tập môn Marketing gồm:
1) Vì sao có môn học marketing;
2) Nội dung chính của marketing.
 
MÔN: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Nội dung ôn tập môn phân tích hoạt động kinh doanh gồm:
1)  Các phương pháp phân tích chủ yếu (so sánh và loại trừ);       
2)  Công tác tổ chức phân tích kinh tế trong doanh nghiệp.
 
MÔN: LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Nội dung ôn tập môn phân tích hoạt động kinh doanh gồm:
1) Khái niệm đầu tư và đầu tư xây dựng? Phân loại đầu tư?
2) Khái niệm dự án đầu tư? Vai trò của dự án đầu tư ? Yêu cầu đối với dự án đầu tư ?
3) Các giai đoạn hình thành một dự án đầu tư ?
4) Công suất của dự án và cách lựa chọn công suất cuả dự án
5) Chọn khu vực địa điểm xây dựng dự án ?
6) Lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của dự án và xác định giá cả sản phẩm của dự án?
7) Nội dung của việc phân tích tài chính DAĐT?
8) Phân tích độ nhạy của dự án?
9) Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của dự án? Phân tích ảnh hưởng của dự án đến môi trường sinh thái?
10) Thẩm định dự án đầu tư ?
 
MÔN: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
 

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CHẤT LƯỢNG
1) Chất lượng sản phẩm là gì?
2) Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng sản phẩm?
3) Các loại chi phí chất lượng?
  CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1) Những bài học kinh nghiệm trong quản lý chất lượng?
2) Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)?
- Quản lý chất lượng toàn diện là gì?
- Các nguyên tắc trong quản lý chất lượng toàn diện?
- Đặc điểm của quản lý chất lượng toàn diện?
  CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG Q.LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9000
1)  ISO 9000 là gì?
2)  Quá trình xây dựng và áp dụng ISO 9000 gồm những giai đoạn nào?
 
MÔN: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
Nội dung ôn tập môn quản trị nhân sự:
1)  Phân tích công việc (khái niệm, bản mô tả công việc)
2)  Tuyển dụng nhân viên (Khái niệm, quy trình, hình thức phỏng vấn, mục tiêu hội nhập NV mới).
3)  Các giai đoạn trong chu kỳ phát triển nghề nghiệp của con người.
4)  Phát triển nhân sự (cơ sở để đề bạt, thăng chức).
5)  Trả lương cho nhân viên (hình thức đối với nhân viên kinh doanh).
 
MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Nội dung ôn tập môn quản trị nhân sự:
1) Tổng quan doanh nghiệp
             - Khái niệm, mục tiêu của doanh nghiệp.
- Đặc điểm công ty Cổ phần
2) Các khái niệm về chức năng của nhà quản trị (4 chức năng).
3) Quản trị chiến lược:
- Khái niệm.
- Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp (môi trường vĩ mô).
4) Quản trị nhân sự:
- Các nội dung cơ bản của quản trị nhân sự
- Đãi ngộ tài chính (trực tiếp, gián tiếp)
5) Các thành phần của công nghệ.
 
MÔN: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Nội dung ôn tập môn lý thuyết tài chính tiền tệ:
1) Thu – Chi ngân sách nhà nước
2) Bản chất của tiền tệ  -  Lạm phát
3) Thị trường tài chính
4) Chức năng Ngân hàng Trung ương, chức năng ngân hàng thương mại
 
MÔN: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Nội dung ôn tập môn thị trường chứng khoán:
     1)  Tổng quan về TTCK: lịch sử hình thành, khái niệm, đặc điểm, chức năng, chủ thể tham gia, hành vi gian lận,…
     2)  Chứng khoán: cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh
     3)  TTCK sơ cấp: nguyên tắc, điều kiện, thủ tục phát hành, chào bán ra công chúng
     4)  TTCK thứ cấp: nguyên tắc, điều kiện, thủ tục niêm yết, giao dịch,…
 
MÔN: THUẾ
Nội dung ôn tập môn thuế:
1)  Khái niệm, phân loại thuế?
2)  Chức năng của thuế?
3)  Đặc trưng cơ bản của thuế?
4)  Khái niệm thuế Tiêu thụ đặc biệt?
5)  Đối tượng nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt?
6)  Thuế suất thuế Gía trị gia tăng ở Việt Nam hiện nay?
7)  Đối tượng nộp thuế GTGT?
8)  Doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp?
9)   Kê khai, tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?
10) Đối tượng nộp thuế và Thuế suất thuế Thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay?
 
 NỘI DUNG ÔN TẬP CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
1)   Những vấn đề cần quan tâm khi tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp (nội dung tổ chức kế toán doanh nghiệp)?
2)  Những nguyên tắc kế toán được thừa nhận khi tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp? Vận dụng các nguyên tắc kế toán trong ghi nhận và báo cáo về tình hình tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp?
3)  Những nội dung liên quan đến tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong DN, bao gồm tổ chức kế toán chi tiết, tổ chức kế toán tổng hợp?
4)  Những nội dung liên quan đến tổ chức kế toán hàng tồn kho trong DN, bao gồm tổ chức kế toán chi tiết, tổ chức kế toán tổng hợp?
5)  Những nội dung liên quan đến tổ chức kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương trong DN, bao gồm tổ chức kế toán chi tiết, tổ chức kế toán tổng hợp?
6)  Những nội dung liên quan đến tổ chức kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình trong DN, bao gồm tổ chức kế toán chi tiết, tổ chức kế toán tổng hợp?
7)  Những nội dung liên quan đến tổ chức kế toán công nợ phải thu, phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu trong DN, bao gồm tổ chức kế toán chi tiết, tổ chức kế toán tổng hợp?
8)  Những nội dung liên quan đến tổ chức kế toán Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong DN, bao gồm tổ chức kế toán chi tiết, tổ chức kế toán tổng hợp?
9)  Những nội dung liên quan đến tổ chức kế toán Doanh thu, thu nhập trong DN, bao gồm tổ chức kế toán chi tiết, tổ chức kế toán tổng hợp?
10) Những nội dung liên quan đến tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh trong DN, bao gồm tổ chức kế toán chi tiết, tổ chức kế toán tổng hợp?
11) Những nội dung liên quan đến tổ chức kế toán lập báo cáo tài chính trong DN.

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 6
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn